Proaktiv 85 S

Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Målsättningen är att maximera den långsiktiga avkastningen med hänsyn tagen till fondens risknivå. Fonden investerar i andra fonder, både dagligt handlade och börshandlade fonder (ETF:er). Fondselekteringen baseras på både intern kvantitativ och kvalitativ analys. Den kvantitativa analysen viktar historiska riskmått, avkastning och kostnader per kategori och relativt likvärdiga fonder inom samma kategori. Före och under tiden som fonden är investerad i en underliggande fond så sker det löpande kvalitativ analys och uppföljningsmöten med portföljförvaltningsteamet eller portföljspecialisterna i den underliggande fonden. Fonden kan även använda sig av derivat (komplexa investeringsinstrument) innefattandes, men inte begränsat till, terminer och optioner för att uppfylla fondens målsättning eller minska fondens risker. Andelen av kapitalet som investeras i aktiefonder respektive räntefonder kommer att förändras över tid i enlighet med en egen riskkontrollmodell. Denna modell har som mål att bevara åtminstone 85 procent av den högsta andelskursen på ett års sikt. Fonden investerar globalt för att skapa en diversifiering över olika regioner och sektorer.

Fondklassificering enligt Disclosureförordningen

Denna fond främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper i enlighet med Artikel 8 av EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Denna fond har inte hållbar investering som mål.

Fondspecifika dokument

Information Klass A Klass C*
Faktablad SV SV
Historisk avkastning SV SV
Historiska resultatscenarier SV SV

*Stängd för nya investerare

De senaste andelskurserna är listade här och ytterligare dokumentation kan hittas här.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

 

Övrig hållbarhetsinformation

Hållbarhetsprofilen SV
Hållbara upplysningar, innan avtal ingås EN
Hållbara upplysningar, regelbundna EN

 

Sammanfattning

Denna fond (”Fonden”) främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper men har inte hållbar investering som mål. Däremot åtar sig Fonden att investera en minimiandel i hållbara investeringar och säkerställer således att dessa investeringar inte orsakar någon betydande skada på de hållbara investeringsmålen genom att följa Söderberg & Partners Asset Management S.A.:s (”Bolaget”) policy för ansvarsfulla investeringar (”Policyn för ansvarsfulla investeringar”, engelska) som kan hittas här.

Eftersom Fonden har ett brett förhållningssätt till ansvarsfulla investeringar främjar den ett brett spektrum av miljörelaterade och sociala egenskaper, med fokus på att stödja företag i deras övergång till efterlevnad av ett urval av Förenta nationernas globala mål för hållbar utveckling (”SDG:er”). Bolaget bedriver ansvarsfulla investeringar baserat på tre huvudsakliga principer: exkluderingsscreening, positivt urval och påverkansarbete. Praxis för god styrning är en förutsättning för Fondens investeringar. Processen för att hantera de övergripande ansvarsfulla investeringsaktiviteterna är samordnad internt inom Söderberg & Partners-koncernen, med aktivt inspel från Bolagets kommitté för hållbara investeringar (”RI-kommittén”).

Fonden förväntas investera åtminstone 75 % av sitt NAV i investeringar som uppfyller kraven för miljörelaterade eller sociala egenskaper och åtminstone 10 % av sitt NAV i investeringar som kvalificerar som hållbara investeringar. Fonden får investera upp till 25 % av sitt NAV i kassa, likvida medel och/eller säkringsinstrument.

För att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade och sociala egenskaperna som främjas av Fonden används tre hållbarhetsindikatorer. Dessa bevakas under hela Fondens livscykel genom tillämpning av Bolagets investeringsstrategi för ansvarsfulla investeringar. Denna omfattar tillämpningen av exkluderingsfilter i portföljkonstruktionsprocessen, användningen av ett hållbarhetsbetyg för fonder samt en jämförelse av de huvudsakliga negativa konsekvenserna och indikatorerna för hållbarhetsfaktorerna (”PAI:er”) för varje investering.

Bolaget identifierar hållbarhetsfaktorer genom olika metoder med datakällor som sträcker sig från tredjepartsleverantörer av data till interna analytiker och specialister inom området hållbara investeringar, användning av publik information, delad information från intresseorganisationer inom branschen eller direktkontakt med Fondens investeringar. I de fall information gällande någon av de miljörelaterade och sociala egenskaperna som främjas av Fonden inte är tillgänglig bedöms de efter bästa förmåga.

Fondens primära investeringar är i andra fonder (”Målfonder”) och börshandlade derivatinstrument. För dessa investeringar anses möjligheterna till aktieägarengagemang genom röstning vara begränsade, vilket uttrycks i Bolagets policy för ägarengagemang (”Policyn för ägarengagemang”, engelska) som kan hittas här. Bolaget ämnar dock öka värdet på Fonden genom att påverka underliggande investeringar med avseende på hållbarhet genom sin process för ansvarsfulla investeringar.

Inget index har valts som referensvärde för att uppnå de hållbarhetsegenskaper som Fonden främjar.

Inga mål för hållbar investering

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Däremot åtar sig Fonden att investera en minimiandel i hållbara investeringar.

Bolaget beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer av sina investeringar i Fonden med hjälp av en metod för genomlysning. Principen om att inte orsaka betydande skada tillämpas därför främst av Målfonderna på deras hållbara investeringar. För att begränsa negativa konsekvenser har dock Bolaget en process på plats för att säkerställa att Målfonderna följer Bolagets regler för exkludering av företag som de investerar i (”Innehaven”) enligt Policyn för ansvarsfulla investeringar (”Screeningprocessen”). Bolaget ser även till att de hållbara investeringarna efterlever OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter genom en normbaserad screening som har inkorporerats i Screeningprocessen. Dessutom kräver Bolaget att Målfonderna tar hänsyn till företagens PAI:er för de hållbara investeringarna. I sin tur mäter Bolaget Målfonders PAI:er med hjälp av en metod för genomlysning (”PAI-processen”) enligt beskrivningen i Policyn för ansvarsfulla investeringar.

Mer information om hur Bolaget säkerställer att de hållbara investeringarna inte gör någon väsentlig skada på något av de hållbara investeringsmålen finns i Fondens bilaga till prospektet, som kan hittas här (engelska).

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Generellt sett har Bolaget ett brett angreppsätt gällande ansvarsfulla investeringar och därför främjar Fonden ett brett spann av miljörelaterade och sociala egenskaper. Eftersom fonden är en fond-i-fond fokuserar Bolaget särskilt på att inkludera fonder med exponering mot hållbara företag och på påverkansarbetet med dessa företag för att fortsätta stödja dem i deras övergång till efterlevnad av de SDG:er som är prioriterade av Bolaget (”Prioriterade SDG:er”), vilka kan hittas här (engelska). Bolaget har valt flera PAI:er att ta hänsyn till som är i linje med de Prioriterade SDG:erna, vilka beskrivs i detalj i Fondens bilaga till prospektet.

Investeringsstrategi

Bolagets uppfattning är att ansvarsfulla investeringar är ett krav för långsiktigt och hållbart värdeskapande genom integrering av hållbarhetsfaktorer (d.v.s. miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och bestickning) för att främja en positiv förändring. Bolaget har därför en stark drivkraft att investera ansvarsfullt, där miljö-, sociala och styrningsfrågor (”ESG”) beaktas i investeringsbesluten. Bolaget bedriver ansvarsfulla investeringar baserat på tre huvudsakliga principer: exkluderingsscreening, positivt urval och påverkansarbete.

Exkluderingsscreening: Bolagets huvudprincip är att använda sitt inflytande för att åstadkomma positiv förändring i sina investeringar, snarare än att exkludera och avyttra. Däremot genomför Bolaget exkluderingar när möjligheten att påverka Målfonden eller Innehavet att anpassa sin verksamhet inom ramen för de Prioriterade SDG:erna anses begränsad, eller när en investering inte visar en vilja att efterleva Policyn för ansvarsfulla investeringar. Bolaget tillämpar samma Screening- och PAI-processer som nämns i avsnittet ’Inga mål för hållbar investering’ ovan för att hantera detta.

Positivt urval: I förvaltningen av Fonden använder sig Bolaget av hållbarhetsbetyg som har genererats av en annan enhet inom Söderberg & Partners-koncernen (”Hållbarhetsbetyg”). Fonder med bättre Hållbarhetsbetyg föredras vid val av investeringar och Fonden ska inte vara investerad i fonder med ett rött Hållbarhetsbetyg. Mer information om Hållbarhetsbetygen finns här (engelska). Dessutom verifieras Bolagets hänsyn till ESG-egenskaper genom ett hållbarhetsformulär som riktas till förvaltarna av Målfonderna. Fonden syftar till att i första hand, där det är möjligt, investera i fonder med hållbar investering som mål. Sekundärt strävar Fonden efter att investera i fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, eller i fonder som uppvisar förbättringar av dessa egenskaper, vilket resulterar i förbättrade Hållbarhetsbetyg.

Påverkansarbete: Bolaget vill uppmuntra andra fondförvaltare och företag att följa internationella normer och konventioner och sköta sin verksamhet på ett mer hållbart sätt. Bolaget kommer att utföra påverkansarbete med ambitionen att påverka företag till att förbättra deras främjande av ESG-egenskaper baserat på Målfondernas Hållbarhetsbetyg, resultat från exkluderingsscreening och efterlevnaden av de Prioriterade SDG:erna.

För att bedöma praxis för god styrning exkluderar Fonden företag som bryter mot internationella normer och konventioner, samtidigt som den inkluderar med avseende på sunda ledningsstrukturer, behandling av anställda, ersättning till personal och skatteefterlevnad. Som tidigare nämnts görs investeringarna i linje med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, inklusive de principer och rättigheter som anges i de åtta grundläggande konventionerna som anges i Internationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och i det internationella regelverket för mänskliga rättigheter.

Processen för att hantera de övergripande ansvarsfulla investeringsaktiviteterna samordnas internt med aktivt inspel från Bolagets RI-kommitté. RI-kommittén ansvarar för den löpande hanteringen av hållbarhetsrisker och arbetar på ett både reaktivt och proaktivt sätt. Vidare utvecklar och organiserar RI-kommittén arbetet kring ansvarsfulla investeringar, inklusive uppdatering och översyn av relaterade riktlinjer och processer gällande ESG-styrning, och håller organisationen informerad om utveckling relaterat till hållbarhet.

Andel av investeringar

Fonden förväntas investera åtminstone 75 % av sitt NAV i investeringar som uppfyller kraven för miljörelaterade eller sociala egenskaper och åtminstone 10 % av sitt NAV i investeringar som kvalificerar som hållbara investeringar.

Fonden får investera upp till 25 % av sitt NAV i kassa, likvida medel och/eller säkringsinstrument.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

De hållbarhetsindikatorer som används för att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaperna som främjas av Fonden är:

1- Fondens procentuella exponering mot de exkluderade sektorerna.
2- Procentuella andelen av Målfonder med ett rött Hållbarhetsbetyg.
3- Procentuell exponering mot Målfonder med PAI:er klassificerade som Olösta.

De miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av Fonden, såväl som de hållbarhetsindikatorer som används för att mäta uppnåendet av dessa egenskaper, bevakas under hela Fondens livscykel genom tillämpning av Bolagets investeringsstrategi med tre principer, som beskrivs ovan.

Vidare styrs Bolagets strategi för att hantera klimatrelaterade risker och möjligheter av rekommendationer från Task Force on Climate-related Financial Disclosures (“TCFD”). Bolaget bevakar övergången till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp via årliga insamlingar av Fondens koldioxidavtryck, genom att mäta det vägda genomsnittet av koldioxidintensiteten, vilket är mätvärdet som rekommenderas av TCFD. Den fullständiga klimatrapporten, baserad på TCFD:s rekommendationer, finns här (engelska).

Metoder

De bindande delarna i investeringsstrategin som används för att välja de investeringar som uppnår var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av Fonden är:

1- Tillämpningen av exkluderingskriterierna (Screeningprocessen).
2- Exkluderingen av Målfonder med ett rött Hållbarhetsbetyg.
3- Exkluderingen av Målfonder med PAI:er klassificerade som Olösta, och som följaktligen misslyckas med att efterleva de Prioriterade SDG:erna (PAI-processen).

Screeningprocessen: Bolaget säkerställer att Målfonderna följer exkluderingskriterierna som anges i Appendix 1 till Policyn för ansvarsfulla investeringar genom att genomföra screening före investering och halvårsvis på Innehaven med hjälp av ett internt verktyg baserat på data från externa parter. Bolaget kan acceptera avvikelser från exkluderingskriterierna om ett Innehav är i en omställningsfas till en mer hållbar verksamhet. Om ett Innehav flaggas i en screening kommer Bolaget att diskutera företagets framsteg med Målfonden, varpå ärendet klassificeras som Löst, Omställning (tydlig handlingsplan för att lösa överträdelsen) eller Olöst (strider mot exkluderingskriterierna). Om investeringen klassificeras som Olöst efter den första bedömningen kommer den att diskuteras med Bolagets RI-kommitté för att avgöra vilken lämplig åtgärd som måste vidtas, enligt beskrivning nedan.

Hållbarhetsbetyg: Om en Målfond nedgraderas till ett rött Hållbarhetsbetyg kommer Bolaget att inleda en dialog med den avdelning som genererar Hållbarhetsbetyget för att förstå varför och därefter initiera dialog med Målfondens förvaltning för att avgöra vad de måste göra för att förbättras. Ärendet diskuteras sedan med Bolagets RI-kommitté för att avgöra vilken lämplig åtgärd som måste vidtas, enligt beskrivning nedan.

PAI-processen: Bolaget kräver att Målfonder tar hänsyn till PAI:er och använder ett internt verktyg baserat på data som tillhandahålls av externa dataleverantörer för att mäta och jämföra Målfondernas PAI:er med hjälp av en metod för genomlysning, före investering och årsvis. Om en Målfond visar en försämring av en utvald indikator mellan mätningarna kommer investeringen att flaggas. Bolaget kommer att diskutera förändringen i indikatorn med Målfonden, varpå den flaggade investeringen klassificeras som Löst, Omställning (tydlig handlingsplan för att förbättra den berörda indikatorn) eller Olöst (ingen åtgärd vidtas eller ingen fastställd plan). Om investeringen klassificeras som Olöst efter den första bedömningen kommer den att diskuteras med Bolagets RI-kommitté för att avgöra vilken lämplig åtgärd som måste vidtas, enligt beskrivningen nedan.

Utöver det som redan nämnts omfattar RI-kommitténs ansvar även beslutsfattande avseende bedömning av företag i förhållande till de bindande delarna av Fondens investeringsstrategi. RI-kommittén diskuterar Målfonderna och Innehaven baserat på de indikativa resultaten från Screening- och PAI-processerna, samt eventuella Målfonder med nedgraderat Hållbarhetsbetyg. RI-kommittén fokuserar på Målfonder och Innehav som kan influeras till att tillämpa ett mer hållbart tillvägagångssätt, så att de inte bryter mot Policyn för ansvarsfulla investeringar. Om bevakningen visar att förvaltningen av en Målfond inte hanterar en potentiell överträdelse på ett tillfredsställande sätt inom ett år från det att den först identifierades, dvs. inga framsteg görs eller ingen handlingsplan har fastställts, ska Fonden avyttra innehavet.

Datakällor och databehandling

Bolaget identifierar hållbarhetsfaktorer på olika sätt, bland annat i Screening- och PAI-processerna, baserat på information som samlas in från tredjepartsleverantören av data, Sustainalytics, vilket är ett Morningstar-ägt företag. Sustainalytics samlar i sin tur in information från offentligt tillgängliga rapporter som publiceras av företagen, genom direktkontakt med företagen samt från media.

Bolaget kan också använda information från andra tjänsteleverantörer, interna analytiker och specialister inom området hållbara investeringar, använda allmänt tillgänglig information, delad information från intresseorganisationer inom branschen eller kommunicera direkt med förvaltare av Målfonder eller företagsledningar.

I de fall information gällande någon av de miljörelaterade och sociala egenskaperna som främjas av Fonden inte är tillgänglig bedöms de efter bästa förmåga, vilket innefattar en beskrivning av alla rimliga antaganden som har använts, samarbete med tredjepartsleverantörer av data eller användning av externa experter.

Begränsningar för metoder och data

Implementeringen av Policyn för ansvarsfulla investeringar kan begränsa antalet tillgängliga investeringsmöjligheter för Fonden, vilket kan påverka dess resultat jämfört med andra fonder som inte använder sådana investeringsbegränsningar. Integreringen av investeringar som uppvisar starka ESG-faktorer kan resultera i en avkastning som ibland inte är lika gynnsam som för liknande produkter utan ett sådant fokus. Dessutom är ansvarsfulla investeringar huvudsakligen kvalitativa och subjektiva till sin natur och det finns ingen garanti för att de kriterier som används, eller bedömningar som görs av Bolaget, kommer att återspegla övertygelserna eller värderingarna hos en specifik investerare.

Fonden erhåller information om Innehaven från Sustainalytics, Morningstar, tredjepartsanalyser och genom sin egen interna analys. Fonden kan dock inte garantera att den erhållna hållbarhetsinformationen alltid är fullständig och korrekt. Tack vare att information kan inhämtas från många olika datakällor förväntas inte Fondens främjade miljörelaterade och sociala egenskaper påverkas av sådana begränsningar.

Due diligence

Bolaget har en utarbetad strategi för att hantera hållbarhetsrisker förknippade med Fonden. En due diligence genomförs på Fondens investeringar med hjälp av investeringsstrategin för ansvarsfulla investeringar som består av exkluderingsscreening, positivt urval och påverkansarbete, vilken identifierar och adresserar relaterade risker. Vidare beaktas och integreras fondförvaltarnas arbete med att hantera hållbarhetsrisker i Hållbarhetsbetyget. Slutligen vägleds Bolagets strategi för att hantera klimatrelaterade risker och möjligheter av rekommendationerna från TCFD. Denna riskhantering används i investeringsbeslut, produkter och policyutveckling, såväl som i påverkansarbeten.

Policyer för engagemang

Det primära fokuset för Fondens investeringar är andra fonder och börshandlade derivatinstrument. För dessa investeringar anses möjligheterna till aktieägarengagemang genom röstning vara begränsade. Bolaget ska dock ta en aktiv och ansvarsfull roll som investerare. I rollen som investerare ska Bolaget alltid eftersträva långsiktiga värderingar med tonvikt på hållbarhet, aktivitet och ansvar. Investeringarna i Fonden bevakas kontinuerligt av Bolaget med avseende på ESG-faktorer. Fonden kommer inte att investera i andra fonder med allvarliga eller systematiska ESG-kontroverser. Dessutom bör investeringen i andra fonder följa Bolagets Policy för ansvarsfulla investeringar och bör inte göras om Fonden bedömer att fonderna sannolikt inte kommer att hantera problematik som identifierats i PAI- och/eller Screeningprocessen inom en acceptabel tidsram. Nivån av påverkansarbetet med Målfonderna varierar och beror till exempel på storleken på Fondens innehav och förväntade förbättringar.

Ytterligare information finns tillgänglig i Bolagets Policy för ägarengagemang.

Valt referensvärde

Inget index har valts som referensvärde för att uppnå de miljörelaterade eller sociala egenskaper som Fonden främjar.

Förändringar

2023-06-30:
Publicering av Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer version 3.0.

2023-04-26:
Publicering av de regelbundna hållbara upplysningarna.

2023-02-22:
Uppdaterat Hållbarhetsprofilen.

2022-12-23:
Publicering av de hållbara upplysningarna innan avtal ingås.

2022-12-20:
Implementering av EU-förordning 2022/1288 som kompletterar förordning (EU) 2019/2088 vad gäller regulatoriska tekniska standarder, RTS.

2022-01-01:
Implementering av EU-förordning 2020/852 om inrättande av ett ramverk för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av EU-förordning 2019/2088, EU-taxonomin.

2021-05-31:
Uppdaterat hemsidan.

2021-03-10:
Implementering av förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den för finansiella sektorn, Disclosureförordningen.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering innebär alltid risk och värdet kan både öka och minska. Avkastningen kan öka eller minska till följd av valutafluktuationer. Det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Söderberg & Partners Asset Management S.A.

This is a marketing communication, please refer to the prospectus of Söderberg & Partners Funds and to the KID of the relevant product before making any final investment decisions. The prospectus and information on investor rights are available in English, while the KID is available in both English and Swedish. All documents can be found on the Documents page.

Marketing arrangements made for the products in Luxembourg and Sweden may be terminated in the future.

Privacy notice